Sneldooier

Contact us

Pointblank Str. 14, 54321, California

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de firma Bio Twin b.v., gevestigd te Limmen, Nederland

1. Toepasselijkheid
1.1 Bio Twin b.v., gevestigd te Limmen, Nederland, hierna te noemen ‘Bio Twin’ maakt haar bedrijf van het ontwikkelen, het fabriceren, distribueren en het exporteren van industriële onderhoudsproducten, het een en ander in de ruime zin des woords. Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen, aanvaardingen en overige rechtshandelingen van Bio Twin, en maken onverkort deel uit van de rechtsverhouding tussen Bio Twin en haar contractpartners.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Bio Twin en haar contractpartij is overeengekomen.

1.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de door contractpartners van Bio Twin gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Bio Twin deze voorwaarden expliciet en schriftelijk heeft aanvaard.

1.4 Aanvaarding door Bio Twin van de toepasselijkheid van zodanig algemene of standaardvoorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen de contractpartners en Bio Twin van toepassing zullen zijn.

1.5 Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen de contractpartij en Bio Twin bepalingen bevat die afwijken van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

2. Offertes, adviezen en bestellingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij een offerte uitdrukkelijk een acceptatietermijn aangeeft. Orders binden Bio Twin slechts indien zij uitdrukkelijk door Bio Twin zijn geaccepteerd. Na acceptatie door een contractpartij van een (vrijblijvende) offerte is Bio Twin gerechtigd deze alsnog in te trekken binnen 5 dagen na ontvangst van de kennisneming van de acceptatie. Ingeval tussen een contractpartij en Bio Twin een geschil ontstaat over het tijdstip, waarop de order door Bio Twin werd ontvangen, dient de contractpartner aan te tonen dat dit tijdstip vroeger is gelegen dan Bio Twin stelt. Onjuiste of onvolledige opgaven, gedaan in offertes, binden Bio Twin niet en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dit evenwel met dien verstande dat Bio Twin aan de schriftelijke prijsoffertes opgegeven netto-prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van de betreffende prijsofferte.

2.2 Vertegenwoordigers en agenten van Bio Twin bezitten geen afsluitbevoegdheid.

2.3 Documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiden en inspectie worden naar beste weten en kunnen verstrekt en uitgevoerd. Dit gebeurt evenwel vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van Bio Twin, tenzij er sprake is van schade die te wijten is aan opzet of aan niet opzet gelijk te stelllen grove schuld van Bio Twin en de contractpartij dit bewijst.

3. Levering
3.1 Levering van zaken door Bio Twin geschiedt door zaken éénmaal aan de contractpartij aan te bieden.

3.2 Indien de contractpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, komen de kosten van retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper, tenzij verhindering van de nakoming niet aan de contractpartij kan worden toegerekend. Wanneer er sprake is van weigering tot in ontvangstneming, vormt het rapport van diegene die het vervoer heeft verzorgd het volledige bewijs van aanbod tot levering.

3.3 In geval van schuldeiserverzuim heeft Bio Twin het recht betaling van de koopsom te verlangen zonder inachtneming van enige krediettermijn en zonder dat de contractpartij opnieuw afgifte van de goederen kan vorderen.

4. Niet-tijdige levering
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Bio Twin derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2 Enkele overschrijding van de in de overeenkomst opgenomen datum van levering geeft geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, behoudens het geval waarin aflevering na overschrijding van de levertijd niet alsnog binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

4.3 Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van 4 maanden, ingaande op de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn, heeft Bio Twin het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep gekochte goederen te vorderen.

4.4 Ingeval Bio Twin als gevolg van overmacht niet in staat is haar leveringsverplichting na te komen, is Bio Twin gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachttoestand geëindigd zal zijn, zonder tot betaling van aanvullende of vervangende schadevergoeding gehouden te zijn, zulks met uitzondering van gevallen van dwingend recht, genoemd in de wet. Indien de overmachttoestand langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan éénzijdig, door kennisgeving per aangetekende brief, te ontbinden, welke ontbinding geen aanspraak geeft op aanvullende of vervangende schadevergoeding, behoudens de gevallen van dwingend recht, genoemd in de wet.
Onder overmacht wordt verstaan: Iedere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Bio Twin, noch krachtens de wet, rechtshandeling op in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Bio Twin. In ieder geval verkeert Bio Twin in een toestand van overmacht, indien er sprake is van: Oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks is betrokken, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van Bio Twin als in bedrijven van welke zij haar goederen of haar grondstoffen en hulpstoffen betrekt, alsmede beperkende overheids- of publieksrechtelijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en hulpstoffen.

5. Aansprakelijkheid voor producten met gebreken
5.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en de goede trouw, is Bio Twin niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende- of onroerende goederen, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van elders in dit artikel gestelde, is Bio Twin in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zoals het gebruik van producten in strijd met de door Bio Twin opgestelde opvraagbare databladen, verkoophandboeken en safety-databladen (veiligheidsbladen), of het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

5.2 Bio Twin is tevens niet aansprakelijk, wanneer a) Bio Twin het product niet in het verkeer heeft gebracht; b) het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Bio Twin het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan; c) het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; d) het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Bio Twin het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; e) het gebrek is te wijten is aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of een onderdeel dat Bio Twin heeft geleverd een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt; f) het gebrek reeds in enige vorm bestond voor toepassing van diensten en/of producten van Bio Twin.

5.3 De aansprakelijkheid van Bio Twin wordt mede beoordeeld op grond van onze produkt/bedrijfsschadeverzekering, alsmede de Wet Productaansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade die wordt vergoed door Bio Twin aan de contractpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

5.4 Bio Twin stelt zich slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door goederen in het verkeer gebracht en voorzien van een origineel door Bio Twin aangebracht merketiket onder een van de merknamen van Bio Twin zijnde ‘Bio Twin’. De contractpartner dient hierbij aan te tonen dat deze het product in een verpakking voorzien van de genoemde merknamen heeft gekocht en dient tevens een factuur van de aankoop te overleggen waarin product, merknaam en type duidelijk zijn vermeld.

6. Vooruitbetaling/zekerheidsstelling
6.1 Bio Twin is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van haar contractpartij te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

6.2 Indien de contractpartij met de verlangde vooruitbetaling in gebreke blijft, vervalt eventueel op Bio Twin rustende leveringsverplichting, onverminderd het recht van Bio Twin op vergoeding van alle schaden, kosten en interesses door de contractpartij.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Bio Twin behoudt het eigendom op de door haar geleverde zaken zolang de contractpartner haar betalingsverplichting, betrekking hebbende op deze zaken, niet volledig is nagekomen.

7.2 Indien de contractpartij niet aan zijn verplichting heeft voldaan of indien Bio Twin aanleiding heeft om aan te nemen dat de contractpartij niet zijn verplichtingen zal voldoen, kunnen de door Bio Twin geleverde zaken terstond door Bio Twin worden teruggevorderd.

7.3 De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de contractpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal gecrediteerd worden op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

8. Merken en emballage
8.1 Bio Twin behoudt zich het recht voor om de zaken te voorzien van eigen naam en handelsmerk.

8.2 Slechts die emballage die in rekening is gebracht en die naar oordeel van Bio Twin in gave staat verkeert, komt in aanmerking voor vergoeding van de berekende waarde, mits de emballage binnen 6 maanden na factuurdatum, franco magazijn, is teruggezonden aan Bio Twin.

8.3 Indien Bio Twin de emballage afkeurt, stelt zij de contractpartner hiervan binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte, waarna de emballage een week ter beschikking van de contractpartij wordt gehouden. Na afloop van de week is Bio Twin vrij zich van de afgekeurde emballage te ontdoen zonder dat zij enig verplichting tot schadevergoeding heeft.

8.4 Emballage die niet op de factuur afzonderlijk is berekend, wordt door Bio Twin niet teruggenomen.

9. Vervoer
9.1 Orders voor een bedrag van meer dan € 500,- excl. BTW worden franco Nederlandse grens geleverd. Orders voor een bedrag van minder dan € 500,- worden niet franco afgeleverd of hiervoor wordt een vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht.

10. Reclames
10.1 Reclames van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de contractpartij slechts op ten belope van de met de geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft, corresponderende koopprijs. Reclames kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Bio Twin worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

10.2 Reclames betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering van de zaken. De contractpartij kan de juistheid van deze reclames met alle middelen bewijzen.

10.3 Reclames over de kwaliteit van geleverde zaken kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat de contractpartij de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 3 maanden na aflevering van de goederen. indien op de verpakking een korte termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de reclames binnen deze termijn te worden ingediend.

10.4 Geen enkele reclame wordt gehonoreerd, indien de contractpartij tot verwerking, ompakking in andere verpakkingsvormen of doorlevering is overgegaan, terwijl de contractpartij het beweerde gebrek door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen reclame wordt gehonoreerd op grond van technische onvermijdelijke afwijking van kleur, geur en eigenschappen.

10.5 De schadevergoedingsplicht van Bio Twin ter zake van ondeugdelijkheid van de door haar geleverde zaken zal nimmer een bedrag te boven gaan van 3,5 maal het factuurbedrag van de zaken waarvoor de ondeugdelijkheid is bewezen. Bio Twin is, behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake (product-) aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

10.6 De schadevergoedingsplicht van Bio Twin zal, behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake (product-)aansprakelijkheid, beperkt zijn tot het bedrag dat eventueel door haar assuradeur wordt uitgekeerd op grond van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10.7 Op de contractpartij rust de bewijslast dat zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Bio Twin zijn geleverd.

10.8 Bio Twin erkent geen enkele reclame indien de producten van Bio Twin zijn vermengd met andere producten, hetzij opzettelijk of door een gebrekkige reiniging van het object voor applicatie.

11. Betalingen
11.1 Contractpartij is, behoudens anders luidend beding, verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuur zonder aftrek van enige korting te voldoen (tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld door Bio Twin). Betaling geschiedt op de door Bio Twin aangegeven wijze.

11.2 Indien de contractpartij het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan Bio Twin een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. Alle kosten die Bio Twin buitenrechte maakt om nakoming van de verplichting op grond van een overeenkomst van de contractpartij te verkrijgen, komen voor rekening voor de contractpartij; partijen fixeren de hoogte van deze buitenrechtelijke kosten op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, tenzij de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn. In die gevallen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

11.3 Alvorens inningskosten aan de contractpartij te kunnen berekenen, is Bio Twin verplicht de contractpartij schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een termijn voor nakoming van 10 dagen zal worden gesteld. Bio Twin zal niet gehouden zijn de contractpartij in gebreke te stellen, indien Bio Twin uit een mededeling van de contractpartij moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis tekort zal schieten. Indien de contractpartij desondanks in gebreke blijft te betalen, treedt het verzuim in en kan Bio Twin het haar toekomende bedrag in rechte vorderen. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

11.4 Bij niet-betaling, niet-tijdige betaling, surseance van betaling, of faillissement aan de zijde van contractpartner is Bio Twin gerechtigd alle verplichtingen die zij uit hoofde van een overeenkomst jegens de contractpartner heeft op te schorten.

12. Geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten of daarmede verbandhoudend, zullen bij uitsluiting ter berechting worden aan de bevoegde rechter te Zwolle, die alsdan bij uitsluiting van anderen bevoegd zal zijn.
12.2 Het niet of onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal van de contractpartner is nimmer een beletsel voor de toepasselijkheid van deze voorwaarden.